Navigace

Obsah

Provozní řád víceúčelového hřiště v Tisové

                                                                   (vloženo Út, 24/08/2010)

 1. Provozovatelem hřiště je Obecní úřad Tisová
 2. Provozní doba je: 8:00 – 20.00, úprava dle ročního období
 3. Hřiště je určeno pro sportování dětí, mládeže a dospělých ( tenis, volejbal, nohejbal,  basketbal, malá kopaná, házená)
 4. Plochy slouží k rekreačním a sportovním účelům. Je zde povoleno provozovat pouze činnost, pro kterou je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno.
 5. Sportovní areál je majetkem Obce Tisová, správce areálu je pověřená osoba obcí.
 6. Osobám mladším 6-ti let je vstup na hřiště, povolen pouze v doprovodu trvalého dozoru, tj. rodičů či jiných odpovědných osob, do věku 18-ti let vždy jedna osoba odpovědná starší 18 -let
 7. Vstup na víceúčelové hřiště je zakázán pokud:   Je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo jejich povrch je namrzlý nebo na nich zjistíte závadu, Se v dopadových a hracích plochá nachází předměty, které by mohli ohrozit zdraví, Je v horkém počasí povrch herních zařízení rozpálen tak, že by mohlo dojít při styku s ním k popáleninám. Osoba doprovázející děti je povinna tuto skutečnost překontrolovat a případně dítěti použití takového zařízení zakázat, Je vybavení hřiště poškozeno nebo je ve stavu, který brání jejich užívání
 8. Používání víceúčelového hřiště nad rámec běžného používání, přičemž běžné používání se rozumí takové, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání, Kouření a manipulace s otevřeným ohněm, odhazování nedopalků, Konzumace alkoholu a jiných omamných látek, slazených nápojů, odhazování žvýkaček, Vstup se psy a jinými zvířaty, Jízda na kole po povrchu hřiště,  Znečišťování areálu
 9. Uživatelé jsou povinni využívat areál tak, aby předcházeli možnosti vzniku úrazu, požáru, poškození nebo jiným haváriím a aby svou činností, zejména hlukem, neobtěžovali obyvatele obce.
 10. Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanovením provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.
 11. Za úmyslné poškození víceúčelového hřiště, herních prvků a hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
 12. Provozovatel neručí v areálu za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
 13. Vstup, použití a pohyb v areálu je na vlastní nebezpečí.


Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR  -  158                    
Hasiči  -  150
Záchranná služba  -  155
Správce areálu  -  603207818

původní formát naleznete ...zde ke stažení